تاریخ های مهم
آخرین مهلت ارسال مقالات 19  مهر ماه  1400
ثبت نام کامل  (پرداخت هزینه) 
21  مهر ماه  1400
برگزاری کنفرانس 30  مهر ماه  1400